Regulamin i polityka prywatności

REGULAMIN DLA KUPUJĄCYCH:

§ 1
Definicje

1. Sprzedawca, właściciel - "Gminek" Karolina Kaczmarkiewicz, ul. Pszczyńska 135/5, 44-100 Gliwice, posiadający NIP: 631-221-81-95, Regon: 276633524, e-mail: gminek@gminek.pl, www.gminek.pl

2. Kupujący, Klient, Usługobiorca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna, korzystająca z platformy zakupowej 1koszyk, która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę sprzedaży ze Sprzedawcą poprzez platformę.

3. Platforma: oprogramowanie 1 koszyk (www.1koszyk.pl) będące własnością FSi, umożliwiające Kupującym przede wszystkim dokonywanie zakupów przez dowolny, zintegrowany z Platformą kanał sprzedaży Sprzedawcy.

4. Umowa kupna/sprzedaży – umowa zawierana poprzez Platformę pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą, w imieniu którego działa FSi, właściwym ze względu na kupowany Towar, przede wszystkim w oparciu o Ofertę.

5. Towar - produkty oferowane przez Sprzedawcę w jego kanale sprzedaży.

6. Oferta – informacje wprowadzane przez Sprzedawcę i wyświetlane w Platformie lub w kanale Sprzedawcy zintegrowanym z Platformą, dotyczące warunków sprzedaży Towaru, określające co najmniej przedmiot sprzedaży i jego cenę.

7. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży towaru ze Sprzedawcą dokonywane poprzez platformę 1koszyk.

§ 2
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zakup produktów firmy Gminek poprzez platformę sprzedażową 1 koszyk. Ponadto określa warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży produktu oraz tryb postępowania reklamacyjnego. Każdy klient z chwilą podjęcia czynności zmierzających do zakupów zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: 1.Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), 2.Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

§ 3
Postanowienia ogólne

1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczno-hurtową za pośrednictwem sieci internet.

2. Zamawiany towar można zakupić poprzez platformę 1koszyk poprzez założenie konta na 1koszyk.pl

3. Oferowane produkty są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych i są legalnie wprowadzone na rynku polskim.

4. Klient składając zamówienie składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach platformy 1koszyk.

5. Cena produktu uwidoczniona na stronie platformy jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

6. Sprzedawca realizuje zamówienia: po skutecznym dokonaniu płatności za zakupiony Towar, bądź w przypadku wybrania metody płatności przy odbiorze Towaru, realizacja następuje w danym dniu roboczym do godziny 16:00. Zamówienia złożone po godzinie 16:00, w soboty, niedziele i święta będą realizowane następnego dnia roboczego.

7. Za dostawę Towarów zamówionych przez platformę 1 koszyk odpowiada Furgonetka Sp. z o.o. SP. k. z siedzibą w Warszawie, NIP 1132567365.

§ 4
Warunki Umowy Sprzedaży

1. Do zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta zamówienia poprzez platformę 1koszyk.

2. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie.

3. Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje niezwłocznie po weryfikacji wszystkich istotnych elementów niezbędnych do realizacji zamówienia.

4. W momencie składania zamówienie istotne jest aby wybrać formę potwierdzenie zapłaty:
4.1. dowodem zakupu dołączonym do przesyłki
4.2. fakturą dołączoną do przesyłki
4.3. fakturą wysłaną na wskazany adres e-mail
W przypadku braku deklaracji co do formy, dowód zakupu zostanie dołączony do przesyłki.

§ 5
Sposoby płatności

1. Płatność za zakupiony towar następuję po:
1.1. wyborze sposobu dokonania płatności w momencie składnia zamówienia poprzez Platformę 1koszyk
1.2. wyborze opcji płatności przy odbiorze za tzw. pobraniem w momencie składnia zamówienia poprzez Platformę 1koszyk. W przypadku płatności przy odbiorze przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych adresowych.

§ 6
Dostawa towaru

1. Koszty dostawy pokrywa Kupujący.

2. Na termin dostawy Towaru składa się czas kompletowania i czas dostawy przez przewoźnika.
2.1. Kompletowanie odbywa się niezwłocznie po złożeniu zamówienia, chyba że wystąpią czynniki niezależne od Sprzedawcy, Kupujący zostanie o tym fakcie poinformowany.
2.2. Dostawa Towaru przez przewoźnika Furgonetka jest uzależniona od wyboru firmy przewozowej, więcej na stronie https://furgonetka.pl

3. Po otrzymaniu towaru należy sprawdzić przy kurierze czy towar został dostarczony w nienaruszonym stanie, w przypadku uszkodzenia, towar nie nadaje się do użytku i jest podstawą reklamacji u przewoźnika !!!

4. Wszelkie korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzą na Klienta z chwilą wydania Towaru przez Sprzedawcę przewoźnikowi, bądź Klientowi wybierającemu odbiór własny. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe od momentu wydania go przewoźnikowi, bądź osobistego odbioru przez Klienta.

5. Klient może odebrać Towar na terenie Gliwic osobiście po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym, bądź mailowym.

6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu platformy zakupowej 1koszyk spowodowane siła wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Platformy z infrastrukturą techniczną Klienta.

§ 7
Reklamacja i zwroty

1. Reklamacje dotyczące produktu można składać poprzez stronę www.gminek.pl, bądź mailowo gminek@gminek.pl, bądź pisemnie na adres podany w §1.1.

2. Jeśli towar został uszkodzony podczas dostawy do rozpatrzenia sprawy przez Przewoźnika niezbędne jest dopełnienie wszystkich kroków z §6.3.

3. Jeśli reklamacja dotyczy innych wad jak uszkodzenia opakowania, należy podać jak najwięcej informacji, rodzaju towaru, daty wystąpienia nieprawidłowości, dane kontaktowe, adres e-mail. Dla oceny wad fizycznych produktu należy dostarczyć go na adres siedziby podany w §1.1.

4. W przypadku otrzymania niewłaściwego zamówionego towaru, Klient ma prawo zwrotu Towaru jedynie w nienaruszonej formie, w terminie do 7 dni od daty dostarczenia produktu.

5. Sprzedawca ustosunkuje się do zgłoszonej reklamacji w terminie do 14 dni od jej otrzymania.

6. Klient ma prawo zwrotu Towaru jedynie w nienaruszonej formie w dowolny sposób do siedziby firmy na własny koszt, w terminie do 14 dni od momentu otrzymania towaru. Wysokość zwrotu zostanie pomniejszona o prowizje naliczane Sprzedawcy przez platformę 1koszyk.

§ 8
Postanowienia końcowe

1. Treści oraz zdjęcia zamieszczane na stronie internetowej pod adresem www.gminek.pl korzystają z ochrony prawno-autorskiej i są własnością Właściciela §1.1. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną na rzecz Właściciela, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.gminek.pl, bez zgody Właściciela.

2.Bez pisemnej zgody wszelkie wykorzystanie treści, grafiki, bądź zawartości strony www.gminek.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego i skutkować może odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

3. Wszelkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firmy i ich loga użyte ma stronie należą do ich właścicieli i są używane jedynie w celach informacyjnych.

4. Umowy zawierane są zgodnie z prawem polskim. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

5. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem rozstrzygane będą z intencją polubownego zakończenia sporu, jeśli jednak nie będzie to możliwe zostaną poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.


POLITYKA PRYWATNOŚCI

Klauzula informacyjna RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest „Gminek” Karolina Kaczmarkiewicz

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych. Dane kontaktowe inspektora: Karolina Kaczmarkiewicz, tel: +48 667 849 639, email: gminek@gminek.pl;

3. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług, obsługi zgłoszeń i udzielania odpowiedzi na zgłoszenia;

4. Kategorie danych osobowych obejmują m.in. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres, dane dedykowane dotyczące usługi kupna/sprzedaży;

5. Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: dostawcy usług IT, AB-Com Arkadisz Bedbarczyk, ul. Wodna 19A, 76-251 Kobylnica i platformy zakupowej 1koszyk;

6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że Pani / Pan wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych;

7. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;

8. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) lub przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1);

10. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu;

11. Dane pochodzą od osób, których dane dotyczą; 12. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne;Informacje o poliyce plików cookies

1. Poprzez piki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

3. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Operator wykorzystuje te pliki do:
3.1. możliwości logowania i utrzymywania sesji użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu
3.2. dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę
3.3. do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika.

4. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

5. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego

6. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę “cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia użytkownika.

7. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach:
- Mozilla Firefox: www.support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
- Internet Explorer: www.support.microsoft.com/kb/278835/pl
- Google Chrome: www.support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
- Safari: www.safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/

8. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie Stron Internetowych.


Dziękujemy za zapoznanie się z w/w regulaminem i polityką prywatności :)

Regulamin i polityka prywatności
(c)2019, Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem
free website
built with
kopage